Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

HK Mobil s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě HKMobil.cz

provozované společností HK Mobil s.r.o. od 1. 1. 2014.

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě – e-shopu „www.hkmobil.cz“ mezi kupujícími a prodávajícím – provozovatelem internetového obchodu.


HK Mobil s.r.o, s místem podnikání Zámecká 170/10, Ostrava - Moravská Ostrava 70200, IČ:08175781. Vztahy neupravené uzavřenou kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb. a je-li kupující spotřebitelem též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

1. Účastníci kupní smlouvy

Na straně prodávající je účastníkem uzavřené kupní smlouvy provozovatel internetového obchodu HK Mobil s.r.o, IČ:08175781, místo podnikání Zámecká 170/10, Ostrava - Moravská Ostrava 70200, tel. : +420 737603000.

Na straně kupující může být účastníkem osoba fyzická i právnická, občan nebo podnikatel, osoba tuzemská či zahraniční. Vztahy vznikající z uzavřených smluv se řídí těmito podmínkami, a pokud nejsou v podmínkách upraveny, řídí se příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Spotřebitelem se rozumí občan nepodnikatel, příp. občan podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (při nákupu není uvedeno IČO).

 

2. Charakteristika prodávaného zboží

V internetovém obchodě jsou prodávány mobilní telefony pocházející ze zemí Evropské unie dále jen EU (označeno EU) a zboží pocházející z oficiální České distribuce dále jen CZ (označeno CZ) opatřené pro použití v tuzemsku potřebným programovým vybavením. Prodávající nabízí toto zboží umístěním nabídky na stránkách svého internetového obchodu a jsou v detailním popise popsány:

Evropská distribuce, Česká distribuce.

 

3. Postup při uzavírání kupní smlouvy


Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (telefonicky)
 • písemně (e-mailem)
 • v internetovém obchodu elektronickou objednávkou

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, náležitostí a potvrzení ze strany prodávajícího emailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné objednávky prodávajícímu. Náklady na prostředky komunikace – telefon, email – se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které nebude mít žádné vady a bude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se obecně u dané věci s ohledem na její povahu a prováděnou reklamu očekávají. Kupující není oprávněn požadovat ve své objednávce žádné zvláštní vlastnosti prodávané věci.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu.

Podáním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Převzetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí emailem.

Pokud kupující uzavře kupní smlouvu a zboží dodané na jejím základě nepřevezme od přepravce, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a administrativní úkony s tímto spojené. Pokud zboží nebude převzato od přepravce (kurýra) a vrátí se následně zpět nevyzvednuté, obratem bude zaslána faktura za přepravné a náklady s tím spojené. Nebude – li faktura zaplacena, předáme tuto pohledávku následně společnosti, která ji bude po zákazníkovi vymáhat.

Uzavřené smlouvy jsou u prodávajícího archivovány. Kupujícímu bude na požádání smlouva prodávajícím zpřístupněna v elektronické podobě zasláním na kupujícím označenou e-mailovou adresu.

Storno objednávky, která byla provedena do 16 hodiny v pracovní den, je potřeba provést v den objednání do 16 hodiny.

Storno objednávky, která byla provedena po 16 hodině v i mimo pracovní dny, je nutné provést následující pracovní den do 16 hodiny.

Storno je možné provést telefonicky (v pracovní dny) nebo e-mailem spolu s uvedením čísla objednávky.

 

4. Ceny a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce internetového obchodu jsou cenami konečnými s výjimkou nákladů na dodání, viz níže doprava zboží. Platba kupní ceny může být uskutečněna předem bankovním převodem na základě proformo faktury, dobírkou při dopravě zboží přepravní službou, nebo nákupem na splátky.

Možnost platby a poplatky:

 • na dobírku : 169,- Kč
 • bankovním převodem : 0,- Kč
 • na splátky HOMECREDIT : 0,- Kč
 • osobní odbět : 0,- Kč

 

5. Služby po prodeji, odpovědnost za vady a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady se liší u smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím, který není spotřebitelem a u smluv uzavřených s kupujícím, který je spotřebitelem.

Při prodeji kupujícímu, který není spotřebitelem - nakupuje při své podnikatelské činnosti (tzv. na IČO) se uplatní úprava odpovědnosti za vady vyplývající z ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se vada projeví později a za vady, které vznikly později, jestliže je prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal. Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

a) Pokud vada prodávané věci znamená podstatné porušení smlouvy, může se kupující domáhat:

 • odstranění této vady dodáním nové věci
 • odstranění této vady opravou věci
 • přiměřené slevy z kupní ceny
 • případně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy

Jestliže kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má prodávající práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva z vady věci kupující není oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

b) V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže by ke změně stavu věci došlo v důsledku prohlídky věci za účelem zjištění vady, nebo věc byla použita ještě před objevením vady, nebo kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu nezpůsobil, nebo prodal-li kupující věc před objevením vady nebo pozměnil-li ji při obvyklém použití přičemž v takovém případě vrátí prodávajícímu to, co se vrátit dá a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, odpovídá mu prodávající za jakost při převzetí, tj. za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada na věci do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem na prodané zboží zákonnou záruku v rozsahu 24 měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 obč. zákoníku. Na kapacitu baterie je záruka 6 měsíců dle výrobce. Tato záruka se nevztahuje na vadu, pro kterou byla při prodeji cena věci snížena, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při koupi věci nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující – spotřebitel může při uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodané věci požadovat:

 • výměnu vadné věci nebo vadné součásti věci za bezvadnou, avšak jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • není-li výměna věci za bezvadnou možná, může odstoupit od smlouvy, avšak jen není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit
 • bezplatné odstranění vady
 • nemůže-li kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo může odstoupit od smlouvy
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy, ani nepožádá o dodání nové bezvadné věci nebo její součásti, ani o opravu vady, může požadovat přiměřenou slevu

Prodávající má zajištěný servis pro provádění případných záručních oprav jak v České republice, tak i v zahraničí EU.

Za fólie, tvrzené skla, obaly, náhradní kryty u mobilních telefonů neručíme. Doporučujeme jejich odstranění.
Za data uložené v mobilních telefonech a tabletech neručíme, před odesláním nebo předáním zboží na reklamaci si prosíme, data zálohujte.

Případné spory mezi HK Mobil s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak HK Mobil s.r.o. doporučuje kupujícímu nejdříve využít naše reklamační oddělení pro vyřešení nastalé situace.

 

Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

V rámci vyřízení reklamace může dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za jinou barevnou variantu zařízení nebo za jiný model zboží.

c) Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost HK Mobil s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 990 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.
Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje emailem na: info@hkmobil.cz

Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2.
K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, který je spotřebiteli k dispozici. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.). Uvedený vzorový formulář je zákazníkovi zaslán při potvrzení objednávky na jeho emailovou adresu (v příloze emailu).

6.3.
Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vracené zboží předá.

6.4.
Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny, dle §2110 obč. zák. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

6.5.
Kupující, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (na firmu s uvedením identifikačního čísla) nemá
právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, toto právo přísluší jen spotřebiteli.


6.6.
Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost HK Mobil s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 990 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).


Zásilky s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů zasílejte na naši reklamační adresu:
HK Mobil s.r.o.

Zámecká 170/10

Ostrava - Moravská Ostrava 70200

 

 

7. Ochrana dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováváním tvz. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti. HK Mobil s.r.o. (www.hkmobil.cz) si může pro tento účel stanovit samostatné podmínky v použití „cookies“ zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém prohlížeči spustí funkci anonymního prohlížení.

 

8. Doprava a dodání zboží

Pro doručení zboží můžete využít:

 1. Česká pošta

Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka 169,- Kč jako přepravné. Zboží je důkladně zabaleno (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

Je-li zboží na skladě, je expedováno tentýž pracovní den, pokud je objednávka přijata do 16:00 hod. a zvolena platba dobírkou.

 1. Osobní odběr

Zboží lze po objednání vyzvednout osobně na naší kamenné prodejně v centru Ostravy na adrese:

HK Mobil Zámecká 170/10 Ostrava 70200.

 

Vysvětlení a zvolena platba dobírkou:

 • Platbu provedete při převzetí zboží od zásilkové služby, cena této služby je 169,- Kč.
 • Zboží, u kterého je uvedeno: „Ihned k odeslání“ expedujeme ihned po přijetí objednávky a při platbě na dobírku.
 • Zboží, u kterého je uvedeno: „Skladem“ zboží máme na jednom ze 4 skladů a expedujeme ihned po jejím doručení na expedici, obvykle 2-4 dny od objednání.

 

Vysvětlení platba převodem:

 • zboží bude odesláno ihned po připsání peněžní částky na náš bankovní účet.

 

Vysvětlení platba na splátky:

 • Po zvolení platby na splátky Vás systém přesměruje na stránky Homecredit.cz, kde si vyplníte veškeré potřebné údaje a typ splácení. Po vyplnění všech údajů vyčkáte na pokyny splátkové společnosti. Po dokončení komunikace mezi zákazníkem a splátkovou společností nám společnost Homecredit.cz dává pokyn k vyskladnění zboží a na základě tohoto pokynu je zboží odesláno zákazníkovi.

 

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2014

Aktualizace obchodních podmínek v rámci EET provedena 1.3.2017

Aktualizace obchodních podmínek v rámci GDPR provedena 25.5.2018

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Informace pro zákazníky
Kde nás najdete

HK Mobil s.r.o.

Zámecká 170/10

Ostrava, 702 00

 

 

Kontakty
Zákaznická podpora
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 9-17 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz